Aktualność "Złóż oświadczenia ws. uprawnień do niższych cen prądu do 27 lipca do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego!"

dodano: 2019-07-25
-

Podpisana przez Prezydenta RP Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu z dn. 13 czerwca 2019 r.) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.


W związku z nowelizacją ustawy w sprawie cen prądu:Odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są  mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami, szpitalami, jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (…) mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego .

Złożenie tego oświadczenia będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.


Pozostałym odbiorcom końcowym, (tj. średnim i dużym przedsiębiorcom), ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. Nowelizacja nie zmienia uprawnienia do korzystania przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również przez średnie i duże przedsiębiorstwa, z obniżonej akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz opłaty przejściowej o 95 proc.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G (czyli odbiorcy pobierający energię elektryczną na potrzeby wiejskich i miejskich gospodarstw domowych oraz pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem tych gospodarstw, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania, mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw, domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych oraz w przypadkach wspólnego pomiaru, administracji ogródków działkowych, oświetlenia w budynkach mieszkalnych, zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni, służących do zasilania w ciepło i wodę wyłącznie lokali mieszkalnych oraz garaży indywidualnych użytkowników), których jest ponad 15 milionów, nie muszą składać oświadczeń.


Wzór oświadczenia >>KLIK<<