Strona główna / Szkolenia / Regulamin Świadczenia Usług Rozwojowych

Regulamin Świadczenia Usług Rozwojowych

REGULAMIN 
ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH
BIURO RACHUNKOWE BIUREX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin świadczenia usług rozwojowych określa sposób i warunki świadczenia usług rozwojowych przez firmę Biuro Rachunkowe BIUREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Usługobiorca zamawiając usługę rozwojową potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.
§ 2.
DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy dokument pn. „Regulamin świadczenia usług rozwojowych”.
2. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi rozwojowej.
3. Formularz zgłoszeniowy, ankieta - dokumenty, w których Usługobiorca potwierdza warunki realizacji usługi rozwojowej oraz uczestnictwa w niej. 
4. Faktura – dokument na podstawie, którego następuje rozliczenie kosztów realizacji usługi.
5. Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie lub rozwój wiedzy, umiejętności lub kształtowanie kompetencji społecznych Uczestnika, ukierunkowana na wspieranie realizacji założonych przez Usługobiorcę celów i wspierających jego rozwój. Może mieć ona charakter szkolenia, doradztwa, coachingu, mentoringu, facylitacji, moderacji itp.
6. Usługobiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna, która zamawia usługę rozwojową.
7. Usługodawca - Biuro Rachunkowe BIUREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508509, REGON: 290098764, NIP: 6570385922.
§ 3.
WARUNKI REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH
1. Usługa rozwojowa realizowana jest na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz ankiet uczestnika złożonych przez Usługobiorcę.
2. Realizacja usługi rozwojowej poprzedzona jest analizą potrzeb rozwojowych.
3. Usługa rozwojowa poddawana jest ewaluacji (w trakcie lub po zakończeniu realizacji usługi). 
§ 4.
ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH
1. Analiza potrzeb rozwojowych ma na celu określenie potrzeb rozwojowych i oczekiwań Usługobiorcy. Podczas analizy potrzeb pozyskiwane są informacje takie jak:
a) oczekiwania Usługobiorcy względem planowanej usługi,
b) dotychczasowe doświadczenie Usługobiorcy i posiadane kompetencje w zakresie objętym analizą,
c) szczegółowe potrzeby rozwojowe Usługobiorcy i/lub Uczestników,
d) preferowane formy realizacji usługi.
2. Analiza potrzeb może być przeprowadzona w formie np. spotkania i rozmowy (stacjonarnie lub online) z Usługobiorcą, wywiadów z potencjalnymi Uczestnikami, korespondencji email, analizy dokumentów. W przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, analiza potrzeb może opierać się na opublikowanych przez niego dokumentach (np. opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, treści zapytania ofertowego).
3. Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb, Usługodawca projektuje usługę rozwojową i przedstawia Usługobiorcy kartę usługi, zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zawierającą co najmniej:
a) cel realizacji usługi rozwojowej,
b) zakres i tematykę usługi rozwojowej,
c) metody pracy, które będą zastosowane w trakcie realizacji usługi rozwojowej,
d) przewidywane zaangażowanie Usługobiorcy m.in. w zakresie przygotowywania i udostępniania dokumentów i materiałów roboczych, udziału w spotkaniach, konsultacjach lub szkoleniach w trakcie realizacji usługi rozwojowej,
e) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe koordynatora usługi rozwojowej.
4. Przedstawiona karta usługi jest omawiana z Usługobiorcą w celu weryfikacji jej adekwatności do potrzeb i możliwości Usługobiorcy, tj. co najmniej uzgodnienia oczekiwanych efektów oraz szczegółowego zakresu i metod pracy. W sytuacji, gdy przedstawiona karta odbiega od oczekiwań Usługobiorcy, przeprowadzana jest ponowna analiza potrzeb (w całości lub w części).
5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi rozwojowej Usługodawca uzgadnia 
z Usługobiorcą warunki realizacji usługi rozwojowej, w tym co najmniej miejsce, czas trwania i harmonogram realizacji usługi rozwojowej.
§ 5.
REALIZACJA USŁUGI
1. Usługa rozwojowa świadczona jest zgodnie z uzgodnionym harmonogramem realizacji usługi.
2. Realizacja usługi odbywa się przy zastosowaniu form oraz metod pracy adekwatnych do określonych celów i zakładanych rezultatów usługi oraz poziomu kompetencji Uczestników, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką. Stosowane przez Usługodawcę formy pracy to np.: konsultacje indywidualne, warsztaty moderowane, szkolenia, prezentacje.
3. W celu zapewnienia najwyższej jakości merytorycznej usługi, każdorazowo Usługodawca wyznacza opiekuna merytorycznego pełniącego nadzór nad realizacją danej usługi rozwojowej. Opiekun stale współpracuje z Usługobiorcą i odpowiada za zapewnienie rzetelności treści i adekwatnych do wyznaczonych celów metod pracy.
4. W celu zapewnienia najwyższej jakości organizacyjnej usługi, każdorazowo Usługodawca wyznacza koordynatora organizacyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie informacją, kontakt z klientem i organizację usługi.
5. Wszystkie osoby wyznaczone przez Usługobiorcę do realizacji usługi rozwojowej posiadają doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do pełnionych funkcji i do zakresu tematycznego prowadzonej usługi. Każdy z członków kadry aktywnie uczestniczy w działaniach rozwojowych i aktualizuje własne kompetencje, a także wnosi wkład w popularyzację wiedzy i wymianę dobrych praktyk.
6. Miejsce i sposób świadczenia usługi rozwojowej każdorazowo uzgadniany jest z Usługobiorcą. Świadczenie usług rozwojowych może się odbywać w trybie stacjonarnym lub w trybie on-line.
7. Tryb stacjonarny: niezależnie od tego, po czyjej stronie leży odpowiedzialność zapewnienia miejsca realizacji usługi rozwojowej, muszą zostać spełnione następujące warunki:
a) miejsce świadczenia usługi jest dostosowanie do jej specyfiki i nie wpływa negatywnie na realizację wyznaczonych celów;
b) istnieje możliwość – wtedy, gdy jest to potrzebne – na zachowanie poufności rozmowy;
c) pomieszczenie, w którym świadczona jest usługa umożliwia zapewnienie komfortu Uczestników i higienę pracy umysłowej (powierzchnia odpowiednia do liczby osób, dostęp do światła dziennego i sztucznego oświetlenia, komfortowa temperatura powietrza, brak hałasu z zewnątrz, czystość, dostęp do zaplecza sanitarnego, umeblowanie i dostęp do różnorodnych środków i materiałów niezbędnych do realizacji usługi).
8. Tryb on-line w czasie rzeczywistym:
a) warunkiem udziału jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla FireFox. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach oraz posiadanie łącza internetowego pozwalającego na swobodną komunikację video-online (wymogi techniczne: stałe łącze internetowe (przepustowość minimum 2 Mb/s) oraz zainstalowany pakiet MS Office 2013 lub nowszy,
b) usługi online w czasie rzeczywistym odbywają się z wykorzystaniem platformy zoom, prosimy o zainstalowanie komunikatora oraz sprawdzenie poprawności jego działania minimum dzień przed rozpoczęciem usługi, link dostępowy wraz z szczegółową instrukcją zostaje przesłany na 3 dni przed rozpoczęciem usługi,
c) uczestnicy szkolenia-on-line zobowiązani są do zachowania poufności otrzymywanych informacji. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie szkolenia, zarówno w formie głosowej jak i video. Nagrywanie szkolenia jest dopuszczalne podczas realizacji szkoleń, które są współfinansowane z środków z UE, w przypadku, których fakt nagrywania wynika z konieczności archiwizacji dowodów poświadczających realizację usługi i jest wymogiem ze strony instytucji udzielającej dofinansowania.
§ 6.
EWALUACJA
1. W odniesieniu do zakładanych i uzgodnionych z Usługobiorcą celów, Usługodawca prowadzi ocenę rezultatów usługi rozwojowej. Stosowane przez Usługodawcę metody ewaluacji obejmują wywiad telefoniczny.
2. Wyniki oceny udostępniane są kadrze prowadzącej usługę oraz Usługobiorcy.
§ 7.
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH
W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy bądź Usługobiorcy 
i niemożliwości realizowania usługi w założonym terminie i zakresie, Usługodawca 
i Usługobiorca wspólnie określą nowe terminy i nowy zakres usługi.
§ 8.
REKLAMACJE
1. W przypadku niezadowolenia z usługi Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację.
2. Reklamacja dotycząca usługi rozwojowej musi zostać złożona w formie pisemnej 
i przesłana listem poleconym na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie albo złożona pod tym adresem osobiście w ciągu 7 dni od daty zakończenia świadczenia usługi. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego albo datę złożenia reklamacji osobiście.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres siedziby/miejsce zamieszkania Uczestnika (lub adres do korespondencji),
c) przedmiot reklamacji,
d) uzasadnienie dla złożenia reklamacji (szczegółowo opisane powody reklamacji),
e) oczekiwania Uczestnika co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).
4. Zgłoszona reklamacja będzie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. O decyzji co do sposobu rozpatrzenia złożonej reklamacji (czy zostaje uznana, a jeśli tak – to w jaki sposób będzie rozpatrzona) Usługobiorca informuje Usługobiorcę zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym, tj. telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca formę rekompensaty każdorazowo ustala z Usługobiorcą. W zależności od przedmiotu reklamacji rekompensatę może stanowić np. ponowna analiza potrzeb, analiza opisu kwalifikacji przez drugiego doradcę, dodatkowa konsultacja, dodatkowe materiały itp.
7. W przypadku braku podstaw do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca przedstawi Usługobiorcy uzasadnienie swojego stanowiska.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie wynikać z nieznajomości postanowień Regulaminu, bądź nie będzie zawierała któregokolwiek z elementów, o których mowa w ust. 3 lit. a) – e).
§ 9.
OCHRONA DANYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie materiały powstałe na użytek i w trakcie realizacji usługi rozwojowej chronione są prawem autorskim.
2. Materiały określone w ust. 1 Usługobiorca i/lub Uczestnik może przechowywać oraz używać wyłącznie na swój użytek w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia tych materiałów.
3. Wykorzystanie materiałów określonych w ust. 1 w innych celach niż wskazane w ust. 2 lub na użytek komercyjny, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 października 2018 r. i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej www.biurex.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
4. Spory wynikłe na tle realizacji usługi, w razie braku możliwości ich polubownego rozwiązania, rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.