RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
BIURO RACHUNKOWE BIUREX SP. Z O.O.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tarnowskiej 15, 25-394 Kielce , KRS 0000508509, NIP: 6570385922, REGON: 290098764
2. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Klientem lub Kontrahentem; Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem
3. Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z firmą umowy – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie, w związku z prowadzeniem działalności, w tym do spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; Pani/Pana dane osobowe z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt b wskazanym w pkt 3 powyżej.– jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.
4. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane lub udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty związane z obsługą systemów informatycznych wspierających pracę firmy i stronę www, firmy kurierskie, odpowiednio przeszkoleni pracownicy.
5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych - jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;
6. W momencie nienawiązania z firmą współpracy, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez rok od dnia zakończenia negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną. Natomiast w przypadku zawarcia umowy z firmą, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa – jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.
7. Przysługujące Pani/Panu prawa: Ma Pan / Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
8. W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
9. Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane - jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;
10. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji celów, do jakich są zbierane - jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.
11. Kontakt: może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:
• listownie: Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o.  ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce
• mail: rodo@biurex.pl
• tel.: 41 335 83 83