Strona główna / Projekty unijne / Przez praktykę do sukcesu 2 / Przez praktykę do sukcesu 2- Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja - Dokumenty


Rekrutacja uczestników projektu
  1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie 3, 4 i 5 z dwóch szkół zawodowych zlokalizowanych w Kielcach, tj. ZSE im. Mikołaja Kopernika oraz ZSE w Kielcach, kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości zainteresowani uczestnictwem w projekcie, zwiększeniem swoich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, odbyciem staży u pracodawcy.
  2. Rekrutacja do projektu będzie trwała od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r., z możliwością jej przedłużenia w przypadku określonym w § 6 ust. 2 regulaminu. 
  3. W procesie rekrutacji stosowana będzie polityka równości płci oraz zasada równych szans.
  4. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego z CV wraz z wymaganymi oświadczeniami i złożenie kompletu dokumentów.
  5. Do formularza zgłoszeniowego Kandydat będzie zobowiązany dołączyć: świadectwo z ostatniej klasy; dokumenty potwierdzające działalność społeczną kandydata (jeżeli posiada); orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych); zaświadczenie ze szkoły bądź od pracodawcy (dotyczy osób posiadających doświadczenie zawodowe).
  6. Formularz zgłoszeniowy do Projektu należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (w czytelny sposób) i złożyć go wraz z wymaganym kompletem załączników. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany czytelnie przez Kandydata w miejscach do tego wskazanych (w imieniu niepełnoletniego dziecka podpisuje rodzic/prawny opiekun).
  7. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (w godz. od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu, tj. Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce do dnia 27 lutego 2023 r. włącznie.
  8. Dopuszcza się przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@biurex.pl. W przypadku zakwalifikowania do projektu, Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia całości dokumentów, w wersji papierowej, przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie. 
  9. W przypadku przesłania Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura Projektu.