Strona główna / Projekty unijne / Przez praktykę do sukcesu 2 / Zapytania ofertowe - Przez praktykę do sukcesu 2 / Rozstrzygnięte: Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ on-line, dla 60 uczniów realizujących staże w ramach projektu PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2

Rozstrzygnięte: Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ on-line, dla 60 uczniów realizujących staże w ramach projektu PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zachowanie procedury rozeznania rynku w postępowaniu prowadzonym w ramach Projektu „Przez praktykę do sukcesu 2” realizowanego przez Biuro Rachunkowe BIUREX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z GRANTINO Kancelaria Konsultingowa. Kancelaria Prawno-Patentowa Dariusz Dąbek, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU), kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe pn.

„PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA BHP I PPOŻ ON-LINE, DLA 60 UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH STAŻE W RAMACH PROJEKTU „PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2”.

W celu wyłonienia Wykonawcy zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie w/w usługi zgodnie z niniejszym zapytaniem.
Zapytanie ofertowe, wraz z formularzem ofertowym oraz niezbędnymi załącznikami znajdują się w załączniku.
Wypełniony formularz ofertowy wraz z niezbędną dokumentacją prosimy przekazać do dnia 09 czerwca 2023 r. do godz. 15:00:

    osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od (8:00 do 15:00) na adres: Biuro Rachunkowe BIUREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce, (oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ on-line, dla 60 uczniów realizujących staże w ramach projektu „Przez praktykę do sukcesu 2”.
    Email - przesłanie skanu oferty wraz z załącznikami na adres e-mail: oferta@biurex.pl


Oferta dostarczona pocztą elektroniczną musi być potwierdzona poprzez złożenie jej w formie papierowej. Wymóg ten dotyczy wyłącznie oferty, która została wybrana przez Zamawiającego i musi być spełniony najpóźniej przeddzień podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.