Strona główna / Projekty unijne / Przez praktykę do sukcesu 2 / Zapytania ofertowe - Przez praktykę do sukcesu 2 / Sprawdzenie i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w dwóch szkołach (2x20) biorących udział w projekcie PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2.

Sprawdzenie i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w dwóch szkołach (2x20) biorących udział w projekcie PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2.Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. w partnerstwie z GRANTINO Kancelaria Konsultingowa. Kancelaria Prawno-Patentowa Dariusz Dąbek, realizują projekt "Przez praktykę do sukcesu 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

W związku z realizacją projektu kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe pn. Sprawdzenie i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w dwóch szkołach (2x20) biorących udział w projekcie „PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2”.

W celu wyłonienia Wykonawcy zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie w/w dostawy zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Zapytanie ofertowe, wraz z formularzem ofertowym oraz niezbędnymi załącznikami znajdują się w załączniku.

Wypełniony formularz ofertowy wraz z niezbędną dokumentacją prosimy przekazać do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00

  • osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od (8:00 do 15:00) na adres: Biuro Rachunkowe BIUREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce, (oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Sprawdzenie i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w dwóch szkołach (2x20) biorących udział w projekcie „PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2”.
  • lub przesłać skan oferty wraz z załącznikami na adres e-mail: oferta@biurex.pl 
  • Oferta dostarczona pocztą elektroniczną musi być potwierdzona poprzez złożenie jej w formie papierowej. Wymóg ten dotyczy wyłącznie oferty, która została wybrana przez Zamawiającego i musi być spełniony najpóźniej przeddzień podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.