Strona główna / Projekty unijne / Przez praktykę do sukcesu 2 / Zapytania ofertowe - Przez praktykę do sukcesu 2 / Unieważnienie postępowania: Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu Przez praktykę do sukcesu 2.

Unieważnienie postępowania: Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu Przez praktykę do sukcesu 2.
Kielce, dnia 14 marca 2023 r.


Unieważnienie postępowania na „Dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu „Przez praktykę do sukcesu 2””, prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie 
z zasadą konkurencyjności

Zamawiający - Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, 25-394 Kielce, ul. Tarnowska 15, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,, na „Dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu „Przez praktykę do sukcesu 2””, realizowanego przez Biuro Rachunkowe BIUREX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z GRANTINO Kancelaria Konsultingowa. Kancelaria Prawno-Patentowa Dariusz Dąbek, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU).
UZASADNIENIE
Opisy przedmiotu zamówienia, jakie zostały określone w zapytaniu ofertowym oraz na portalu baza konkurencyjności, zawierały błędy co mogło powodować rozbieżności 
w interpretacji parametrów poszczególnych składników przedmiotu zamówienia oraz skutkować korektą finansową.
Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.


TREŚĆ UNIEWAŻNIONEGO OGŁOSZENIA:

Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. w partnerstwie z GRANTINO Kancelaria Konsultingowa. Kancelaria Prawno-Patentowa Dariusz Dąbek, realizują projekt "Przez praktykę do sukcesu 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

W związku z realizacją projektu kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe pn. Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu „Przez praktykę do sukcesu 2”.

W celu wyłonienia Wykonawcy zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie w/w dostawy zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Zapytanie ofertowe, wraz z formularzem ofertowym oraz niezbędnymi załącznikami znajdują się w załączniku.

Wypełniony formularz ofertowy wraz z niezbędną dokumentacją prosimy przekazać do dnia 10 marca 2023 r. 

  • w formie elektronicznej poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub
  • osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od (8:00 do 15:00) na adres: Biuro Rachunkowe BIUREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce, (oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu „Przez praktykę do sukcesu 2”.
  • lub przesłać skan oferty wraz z załącznikami na adres e-mail: oferta@biurex.pl 
  • Oferta dostarczona pocztą elektroniczną musi być potwierdzona poprzez złożenie jej w formie papierowej. Wymóg ten dotyczy wyłącznie oferty, która została wybrana przez Zamawiającego i musi być spełniony najpóźniej przeddzień podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.